Úvod do Tkinter - Okna pro jazyk Python - Postavené na základech 'An Introduction to Tkinter'

Tkinter- Label

Udělátko Label (dále již jen štítek) je určeno k zobrazení textu nebo obrázku. Štítek může zobrazovat text pouze jednoho druhu, ale text se může rozdělit do více řádku. Mimo jiné, jeden ze znaků může být podtržen, například k označení klávesové zkratky.

Kdy použít udělátko Label

Štítek je používán k zobrazení textu nebo obrázků. Obsah štítku můžete opravit bez velkých potíží. K zobrazení dat se kterými může uživatel manipulovat se lépe hodí udělátko Canvas.

Pojetí

K používání štítku stačí, když určíte co se bude uvnitř zobrazovat (může to být text, bitmapa nebo obrázek):

# -*- coding: utf-8 -*- 

from Tkinter import *
hlavni=Tk()

stitek=Label(hlavni, text=u"Ahoj světe!", font="Arial 12")
stitek.pack(padx=20, pady=10)

hlavni.mainloop()
sory

Když neurčíte velikost, štítek se přizpůsobí na co nejmenší velikost úměrnou jeho obsahu. Pro toto nastavení se hodí použít parametr height a width k určení přesné velikosti. Jestliže zobrazujete ve štítku text, definujte velikost v textových jednotkách. Naproti tomu, když zobrazujete obrázek nebo bitmapu, definujte velikost v pixelech.Podívejte se na udělátko Button, jak lze definovat velikost v pixelech i pro text.

Můžete samozřejmě určit barvu písma parametrem (foreground nebo fg) nebo barvu pozadí tímto parametrem (background nebo bg). Můžete zvolit jaký typ písma chcete použít do štítku.

# -*- coding: utf-8 -*-
from Tkinter import*
okno=Tk()

w = Label(okno, text=u"Červená", fg="red")
w.pack()

w = Label(okno, text="Helvetica", font=("Helvetica", 16))
w.pack()

okno.mainloop()

sorry

Štítky mohou zobrazovat víceřádkový text. Můžete použít znaky pro nový řádek, nebo parametr wraplength. Když tento parametr použijete, můžete použít parametry anchor a justify, tak aby štítek vypadal podle vašich představ. Například: 

w = Label(master, text=dlouhytext, anchor=W, justify=LEFT)

Můžete také spojit Tkinterovskou proměnou se štítkem. Když se změní obsah proměnné, štítek se automaticky změní:

v = StringVar()
Label(master, textvariable=v).pack()

v.set("Novy text!")

Do štítku lze zobrazovat objekty PhotoImageBitmapImage

photo = PhotoImage(file="icon.gif")
w = Label(parent, image=photo)
w.photo = photo
w.pack()

Referenční příručka

Label(master=None, **options) (class) [#]

Zobrazí jeden řádek textu nebo obrázek.

master
Rodičovské okno
**options 
parametry udělátka. Podívej se na na metodu config pro všechny dostupné parametry.
config(**options) [#]

Modifikuje jeden nebo více parametrů udělátka. Jestliže nejsou parametry dány, tato metoda vrací obsah všech již daných hodnot parametrů.

**options
Parametry udělátka
activebackground=
Jakou barvu pozadí použít, když je štítek aktivní (nastavte parametrem state). Standardní nastavení závisí na systému.
activeforeground=
Jakou barvu písma použít, když je štítek aktivní. Standardní nastavení závisí na systému. (activeForeground/Background)
anchor=
Kontroluje, kde v štítku se bude text(nebo obrázek) nacházet. Vybírejte z: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, nebo CENTER. Standardně je nastaven CENTER. (anchor/Anchor)
background=
Barva pozadí štítku. Standardní nastavení závisí na systému. (background/Background)
bg=
Stejné jako background.
bitmap=
Zobrazí bitmapu do štítku. Jestliže je dán parametr image, tento parametr je ignorován. (bitmap/Bitmap)
borderwidth=
Šířka okraje štítku. Standardní nastavení závisí na systému, ale obvykle je to 1 nebo 2 pixely. (borderWidth/BorderWidth)
bd=
Stejné jako borderwidth.
compound=
Kontroluje jak kombinovat text a obrázek ve štítku. Standardně, je li dán obrázek nebo bitmapa, je text ignorován. Jestliže je tento parametr nastaven na CENTER, text se objeví nad obrázkem. Jestliže je tento parametr nastaven na BOTTOM, LEFT, RIGHT nebo TOP, obrázek je koncipován mimo text (používej BOTTOM  k posunutí obrázku pod text atd.). Standardní nastavení je NONE. (compound/Compound)
cursor=
Jaký kursor použít, když myš je nad štítkem.Standardní nastavení závisí na systému. (cursor/Cursor)
disabledforeground=
Barva písma, když je štítek zablokovaný (DISABLED) . Standardní nastavení závisí na systému. (disabledForeground/DisabledForeground)
font=
Druh písma použitého na text ve štítku.Štítek může obsahovat pouze jeden druh písma .Standardní nastavení závisí na systému (font/Font)
foreground=
Barva pro barvu písma. Standardní nastavení závisí na systému. (foreground/Foreground)
fg=
Stejné jako foreground.
height=
Výška štítku. Když štítek obsahuje text, výška je dána v textových jednotkách. Když štítek obsahuje obrázek, výška je dána v pixelech.  (height/Height)
highlightbackground=
Jaká barva se použije na zvýraznění okraje, když štítek nebude mít focus. Standardní nastavení záleží na systému. (highlightBackground/HighlightBackground)
highlightcolor=
Jaká barva se použije na zvýraznění okraje, když štítek bude mít focus. Standardní nastavení záleží na systému. (highlightColor/HighlightColor)
highlightthickness=
Šířka zvýrazněného okraje. Standardní nastavení záleží na systému (obvykle jeden nebo dva pixely). (highlightThickness/HighlightThickness)
image=
Obrázek do štítku. Když je tento parametr dán, je obrázek vykreslen nad text a bitmapu, jestliže není dán parametr compound. (image/Image)
justify=
Definuje jak seřadit víceřádkový text. Používejte LEFT, RIGHT nebo CENTER. Standardně je nastaven CENTER. (justify/Justify)
padx=
Horizontální vycpávka mezi obsahem štítku a jeho okrajem. Standardní nastavení je 1 pixel. (padX/Pad)
pady=
Vertikální vycpávka mezi obsahem štítku  a jeho okrajem. Standardní nastavení je 1 pixel. (padY/Pad)
relief=
Okrasa okraje. Obvykle je FLAT. Další možnosti jsou GROOVE, RIDGE, FLAT a SUNKEN. Standardní nastavení je RAISED. (relief/Relief)
state=
Stav štítku: NORMAL, ACTIVE nebo DISABLED. Standardně je nastaven NORMAL. (state/State)
takefocus=
Indikuje, zda může uživatel použít klávesu Tab k posunutí na štítek. Standardně  je nastaven prázdný řetězec, který znamená, že štítek přijímá akce, jenom jestliže má nějakou klávesovou vazbu. (takeFocus/TakeFocus)
text=
Text zobrazovaný v štítku. Text může obsahovat nové řádky. Když je dán parametr bitmapa nebo obrázek, text je ignorován (jestliže nedáte parametr compound). (text/Text)
textvariable=
Připojí Tkinterovskou proměnou (obvykle StringVar) k štítku. Jestliže se proměnná změní, text se změní. (textVariable/Variable)
underline=
Který ze znaků z text podtrhnout. Standardně je nastaveno na -1, což znamená, že žádný znak nebude podtržen. (underline/Underline)
width=
Šířka štítku. Když štítek obsahuje text, je šířka dána v textových jednotkách. Když štítek obsahuje obrázek, šířka je dána v pixelech.Jestliže je tento parametr 0, Python se chová jako by tam nebyl a štítek přizpůsobí velikosti obsahu. (width/Width)
wraplength=
Vymezuje, kdy je štítek přeměněno na víceřádkový text. Tento parametr je dán v pixelech. Standardně je nastaveno na 0. (wrapLength/WrapLength)