Úvod do Tkinter - Okna pro jazyk Python - Postavené na základech 'An Introduction to Tkinter'

Tkinter - Radiobutton (Přepínací tlačítko)

Udělátko Přepínací tlačítko je standardní udělátko Tkinter používané k vytvoření výběru z několika hodnot. Přepínací tlačítko může obsahovat text nebo obrázek a také můžete spojit každé tlačítko s metodou nebo funkcí. Jestliže uživatel zmáčkne přepínací tlačítko, Python automaticky zavolá funkci nebo metodu spojenou s tlačítkem.

Přepínací tlačítko může zobrazit text pouze jednoho druhu, ale může být rozdělen do více řádků. Navíc jeden ze znaků může být podtržen, například pro označení klávesové zkratky. Standardně může být klávesa Tab použita k posunutí na tlačítko.

Každá skupina přepínacích tlačítek musí být spojena s proměnou.

Kdy použít udělátko Radiobutton

Udělátko Přepínací tlačítko je obvykle používáno k vytvoření výběru z několika hodnot. Obvykle používáno ve skupinách používajících stejnou proměnou.

Pojetí

Přepínací tlačítko je velmi podobné udělátku checkbutton.

from Tkinter import * 
 
okno = Tk() 
v = IntVar() 
 
Radiobutton(okno, text="Jedna", variable=v, value=1).pack(anchor=W) 
Radiobutton(okno, text="Dva", variable=v, value=2).pack(anchor=W) 
 
mainloop() 

Jestliže potřebujete zjistit, kdy se změnila hodnota přepínacího tlačítka, přidejte parametr command ke každému tlačítku.

K vytvoření více tlačítek použijte následující návod:

 from Tkinter import * 
 okno=Tk() 
 MODES = [ 
 ("Jedna", "1"), 
 ("Dva", "2"), 
 ("Osm", "8"), 
 ("Deset", "10"), 
 ] 
  
 v = StringVar() 
 v.set("1") 
  
 for text, mode in MODES: 
     b = Radiobutton(okno, text=text, 
     variable=v, value=mode) 
     b.pack(anchor=W) 
 mainloop() 

Standardní přepínací tlačítko

Abyste vzhled přepínacího tlačítka byl jako obrázek níže, nastavte parametr indicatoron na 0. Vybrané tlačítko pak změní relief z RAISED na SUNKEN. Neurčíte-li parametr indicatoron, vzhled přepínacích tlačítek bude automaticky jako na horním obrázku.

Přepínací tlačítko s parametrem indicatoron=0

Referenční příručka

Radiobutton(master=None, **options) (class) [#]
Přepínací tlačítka bývají obvykle používány ve skupinách, kde všechny tlačítka maji stejnou proměnou
__init__(master=None, **options) [#]

Vytvoř přepínací tlačítko.

master
Rodičovské udělátko.
**options
Parametry udělátka. Podívej se na metodu config pro všechny dostupné parametry.
config(**options) [#]

Modifikuje jeden nebo více parametrů. Jestliže nejsou dány, tato metoda vrací seznam všech daných parametrů.

**options
Parametry udělátka.
activebackground=
Jakou barvu použít na pozadí, když je přepínací tlačítko aktivní. Standardní nastavení zavisí na systému
activeforeground=
Jakou barvu použít na barvu písma když je přepínací tlačítko aktivní. Standardní nastavení závisí na systému
anchor=
Kontroluje kde v přepínacím tlačítku se objeví text nebo obrázek. Používejte hodnoty N, NE, E, SE, S, SW, W, NW nebo CENTER. Standardní nastavení je CENTER. (anchor/Anchor)
background=
Barva pozadí. Standardní nastavení závisí na systému. (background/Background)
bg=
Stejné jako background.
bitmap=
Bitmapu do přepínacího tlačítka. Jestliže je dán parametr image, tento parametr je ignorován. (bitmap/Bitmap)
borderwidth=
Šířka okraje přepínacího tlačítka. Standardní nastavení závisí na systému, ale obvykle je to 1 nebo 2 pixely. (borderWidth/BorderWidth)
bd=
Stejné jako borderwidth
command=
Funkce nebo metoda zavolaná, když je přepínací tlačítko zmáčknuto. Může zavolat funkci, metodu, nebo jiný volatelný pythonovský objekt. (command/Command)
compound=
Kontroluje jak zkombinovat text s obrázkem nebo bitmapou. Standardně, když je dán obrázek nebo bitmapa text nebude vidět. Jestliže je tento parametr na CENTER, text je vykreslen nahoře a obrázek pod ním. Používejte hodnoty BOTTOM, LEFT nebo TOP. Standardní nastavení je NONE. (compound/Compound)
cursor=
Kurzor, který se zobrazí, jestliže se myš nachází na tlačítku. (cursor/Cursor)
font=
Druh písma použitý v udělátku. Přepínací tlačítko může zobrazovat pouze jeden druh písma. Standardní nastavení závisí na systému. (font/Font)
foreground=
Barva písma. Standardní nastavení závisí na systému. (foreground/Foreground)
fg=
Stejné jako foreground.
height=
Výška přepínacího tlačítka. Jestliže tlačítko zobrazuje text, je tento parametr dán v textových jednotkách. Když tlačítko zobrazuje obrázek, je tento parametr dán v pixelech. (height/Height)
highlightbackground=
Jaká barva se použije na zvýraznění okraje, když přepínací tlačítko nebude mít focus. Standardní nastavení záleží na systému. (highlightBackground/HighlightBackground)
highlightcolor=
Jaká barva se použije na zvýraznění okraje, když přepínací tlačítko bude mít focus. Standardní nastavení záleží na systému. (highlightColor/HighlightColor)
highlightthickness=
Šířka zvýrazněného okraje. Standardní nastavení záleží na systému. (highlightThickness/HighlightThickness)
image=
Obrázek zobrazovaný v přepínacím tlačítku. Jestliže je dán text a bitmapa, obrázek se vykreslí nad ně. (image/Image)
indicatoron=
Jestliže je tento paramter nastaven na true, přepínací tlačítko má normální vzhled, jestliže je tento parametr nastaven na false, přepínací tlačítko má vzhled jako normální tlačítko. Standardní nastavení je true. (indicatorOn/IndicatorOn)
justify=
Definuje jak zarovnat víceřádkový text. Používejte hodnoty LEFT, RIGHT, CENTER. Standardní nastavení je CENTER. (justify/Justify)
offrelief=
Standardní nastavení je raised. (offRelief/OffRelief)
overrelief=
Alternativní okrasa okraje, jestliže se myš dostane nad přepínací tlačítko. (overRelief/OverRelief)
padx=
Horizontální vycpávka mezi okrajem a obsahem přepínacího tlačítka. (padX/Pad)
pady=
Vertikální vycpávka mezi okrajem a obsahem přepínacího tlačítka. (padY/Pad)
relief=
Okrasa okraje. Vybírejte z SUNKEN, RAISED, GROOVE, RIDGE nebo FLAT. Standardní nastavení je FLAT. (relief/Relief)
selectcolor=
Standardní nastavení je 'SystemWindow'. (selectColor/Background)
selectimage=
Tento parametr nemá standardní nastavení. (selectImage/SelectImage)
state=
Stav přepínacího tlačítka: NORMAL, ACTIVE nebo DISABLED. Standardní nastavení je NORMAL. (state/State)
takefocus=
Indikuje, zda může uživatel použít klávesu Tab k posunutí na tlačítko. Standardní nastavení je prázdný řetězec, což znamená, že tlačítko přijímá klávesové vazby. (takeFocus/TakeFocus)
text=
Zobrazuje text v přepínacím tlačítku. Jestliže je dán parametr bitmap nebo image, text je ignorován. (text/Text)
textvariable=
Spojí Tkinterovskou proměnou s přepínacím tlačítkem. (textVariable/Variable)
underline=
Jaký znak má být podtrhnut. Standardní nastavení je -1, což znamená že žádný. (underline/Underline)
value=
Hodnota spojená s přepínacím tlačítkem. Všechny tlačítka v jedné skupině měly mít jinou hodnotu. (value/Value)
variable=
Proměnná spojená s přepínacím tlačítkem. Všechna přepínací tlačítka v jedné skupině, by měli mít stejnou proměnnou. (variable/Variable)
width=
Šířka přepínacího tlačítka. Když tlačítko obsahuje text, zadávejte tento parametr v textových jednotkách. Jestliže tlačítko obsahuje obrázek zadejte hodnotu v pixelech. Jestliže je tento parametr vynechán, nebo nastaven na 0, python přizpůsobí šířku obsahu. (width/Width)
wraplength=
Indikuje, kdy může být text přepínacího tlačítka rozdělen do více řádků. Standardní nastavení je 0. (wrapLength/WrapLength)
deselect() [#]

Vypnutí tlačítka

flash() [#]

Probleskující přepínací tlačítko. Tato metoda přepíná mezi normálním a aktivním stavem přepínacího tlačítka.

invoke() [#]

Zavolá fukci nebo metodu spojenou s tlačítkem.

select() [#]

Zapnutí tlačítka.