Úvod do Tkinter - Okna pro jazyk Python - Postavené na základech 'An Introduction to Tkinter'

Tkinter - Checkbutton

Zaškrtávací tlačítko je udělátko Tkinteru určené k vypínání - zapínání. Zaškrtávací tlačítko může obsahovat text nebo obrázek a spojuje se s pythonovskou funkcí nebo metodou. Když je zaškrtávací tlačítko aktivováno, Tkinter automaticky zavolá funkci nebo metodu.

Zaškrtávací tlačítko může sice zobrazovat pouze jednodruhový text, ale ten může být rozdělen do více řádků. Například první znak může být podtrhnutý jako značka pro klávesovou zkratku. Standardně je nastavena klávesa Tab na posunutí fokusu na tlačítko. Každé zaškrtávací tlačítko by mělo být spojeno s tkinterovskou proměnou.

Kdy použít zaškrtávacího tlačítko

Zaškrtávací tlačítko je používáno k vybrání mezi dvěma různými hodnotami. K vybrání z více hodnot použijte udělátka Radiobutton a Listbox.

Pojetí

K používání zaškrtávacího tlačítka musíte vytvořit Tkinterovskou proměnou.

from Tkinter import * 

hlavni = Tk()
exp = IntVar() 

c = Checkbutton(hlavni, text="Expand", variable=exp) 
c.pack() 
 
mainloop() 
 

Standardně je tkinterovská proměnná nastavena na 1, když je tlačítko zapnuté, jinak je 0. Tyto hodnoty můžete změnit změnou parametrů onvalue a offvalue. Proměnná nemusí být celé číslo:

barva = StringVar() 
c = Checkbutton(hlavni, text=u"Barva obrázku", 
        variable=barva,onvalue="RGB", offvalue="L") 

Potřebujete-li hlídat jak proměnnou, tak udělátko, můžete si zjednodušit život připojením proměnné k udělátku:

v = IntVar() 
c = Checkbutton(master, text=u"Nezobrazovat", variable=v) 
c.var = v 

Pokud máte kód umístěný ve třídě (což byste měli), bude čistějším řešením uschovat proměnnou jako atribut a používat na zpětné volání metodu:

  def __init__(self, master): 
    self.var = IntVar() 
    c = Checkbutton( 
      master, text="Enable Tab", 
      variable=self.var, 
      command=self.cb) 
    c.pack() 
 
  def cb(self, event): 
    print "variable is", self.var.get() 

Referenční příručka

Checkbutton(master=None, **options) (class) [#]

Přepínací tlačítko.

master
Rodičovské udělátko.
**options
Parametry udělátka. Podívejte se na metodu config pro všechny dostupné parametry.
config(**options) [#]
Modifikuje jeden nebo více parametrů udělátka. Jestliže parametr není dán, tato metoda vrací seznam již všech daných parametrů.
**options
Parametry udělátka.
activebackground=
Barva pozadí, když je zaškrtávací tlačítko aktivní. Standardní nastavení závisí na systému.
activeforeground=
Barva písma, když je zaškrtávací tlačítko aktivní. Standardní nastavení závisí na systému. (activeForeground/Background)
anchor=
Kontroluje kde se bude nacházet text nebo obrázek v zaškrtávacím tlačítku. Používejte parametry N, NE, E, SE, S, SW, W, NW nebo CENTER. Standardní nastavení je CENTER. (anchor/Anchor)
background=
Barva pozadí zaškrtávacího tlačítka. (background/Background)
bg=
Stejné jako background.
bitmap=
Jaká bitmapa se má v udělátku zobrazit. Pokud je zadán parametr image, je tato volba ignorována. Můžete používat jak vestavěné bitmapy, tak načíst bitmapu z XBM souboru. Ze souboru načtete bitmapu tak, že před název souboru dáte zavináč (například "@priklad.xbm"). (bitmap/Bitmap)

Upozornění: bitmapa v pojetí Tkinter rozhodně není *.bmp nebo podobné. Jedná se o starý formát X11 bitmap. Na dnešní běžné typy obrázků používejte spíše parametr image, kde se používá formáty z PhotoImage.
borderwidth=
Šířka okraje zaškrtávacího tlačítka. Standardní nastavení závisí na systému, ale obvykle je to 1 nebo 2 pixely. (borderWidth/BorderWidth)
bd=
Stejné jako borderwidth.
command=
Funkce nebo metoda volaná, když je zaškrtávací tlačítko zmáčknuté. Tento parametr nemá standardní nastavení. (command/Command)
compound=
Standardní nastavení je None. (compound/Compound)
cursor=
Kurzor, který bude vidět, když se myš posune nad tlačítko. (cursor/Cursor)
disabledforeground=
Barva pozadí, když je tlačítko vypnuté. (disabledForeground/DisabledForeground)
font=
Druh písma použitý v zaškrtávacím tlačítku. Tlačítko může obsahovat pouze jeden druh písma. Standardní nastavení závisí na systému. (font/Font)
foreground=
Barva písma. Standardní nastavení závisí na systému. (foreground/Foreground)
fg=
Stejné jako foreground.
height=
Výška zaškrtávacího tlačítka. Jestliže tlačítko obsahuje text, je tento parametr v textových jednotkách. Jestliže tlačítko obsahuje obrázek, je tento parametr dán v pixelech. Jestliže je tento parametr nezadán, výška a šířka je vypočítaná podle obsahu. (height/Height)
highlightbackground=
Standardní nastavení závisí na systému. (highlightBackground/HighlightBackground)
highlightcolor=
Standardní nastavení závisí na systému. (highlightColor/HighlightColor)
highlightthickness=
Standardní nastavení je 1. (highlightThickness/HighlightThickness)
image=
Obrázek zobrazovaný v tlačítku. Jestliže je dán parametr bitmap nebo text, obrázek se vykreslí nad ně. Tento parametr nemá standardní nastavení. (image/Image)
indicatoron=
Určuje, je se indikátor má nebo nemá vykreslit. Standardně se vykresluje. Nastavení na False značí, že reliéf bude použit jako indikátor. Když je tlačítko vybráno, bude vykresleno jako SUNKEN namísto RAISED. (indicatorOn/IndicatorOn)
justify=
Definuje, jak zarovnat více řádkový text. Používejte parametry LEFT, RIGHT nebo CENTER. (justify/Justify)
offrelief=
Standardní nastavení je RAISED. (offRelief/OffRelief)
offvalue=
Proměnná korespondující s vypnutým tlačítkem. Standardní nastavení je 0. (offValue/Value)
onvalue=
Proměnná korespondující se zapnutým tlačítkem. Standardní nastavení je 1. (onValue/Value)
overrelief=
Tento parametr nemá standardní nastavení. (overRelief/OverRelief)
padx=
Vycpávka okraje. Standardní nastavení je 1. (padX/Pad)
pady=
Vycpávka okraje. Standardní nastavení je 1. (padY/Pad)
relief=
Okrasa okraje. Standardní nastavení je FLAT, pokud tedy nepoužívá tlačítko okraj jako indikátor (viz parametr indicatoron). (relief/Relief)
selectcolor=
Barva samotného zaškrtávátka. Standardní nastavení závisí na systému. (selectColor/Background)
selectimage=
Obrázek, který se použije na samotné zaškrtávátko. Žádná standardní hodnota. (selectImage/SelectImage)
state=
Stav tlačítka. Používejte parametry NORMAL, ACTIVE nebo DISABLED. Standardní nastavení je NORMAL. (state/State)
takefocus=
Indikuje zda může uživatel použít klávesu Tab k přesunu na tlačítko. Standardní nastavení je prázdný řetězec, což znamená, že zaškrtávací tlačítko přijme fokus , jenom když má nějakou klávesovou vazbu. (takeFocus/TakeFocus)
text=
Text do zaškrtávacího tlačítka. Tlačítko může mít více řádkový text. Jestliže je dán parametr bitmap nebo image, parametr text je ignorován. (text/Text)
textvariable=
Spojuje tlačítko s tkinterovskou proměnnou (obvykle StringVar). Když se proměnná změní, změní se také text tlačítka. Viz také parametr variablen. (textVariable/Variable)
underline=
Který ze znaků má být podtržen. Standardní nastavení je -1 (bez podtrhnutí). (underline/Underline)
variable=
Spojí Tkinterovskou proměnou se zaškrtávacím tlačítkem. Když je tlačítko zaškrtáváno a odškrtáváno, proměnná je měněna mezi offvalue a onvalue. (variable/Variable)
width=
Šířka tlačítka. Podívejte se na parametr height pro více detailů. (width/Width)
wraplength=
Určuje, kdy se má text na tlačítku zalomit na další řádky. Zadává se v obrazovkových jednotkách. Standardně je žádné zalamování. (wrapLength/WrapLength)
deselect() [#]

Odškrtává tlačítko, tzn. nastavuje ho na hodnotu offvalue.

flash() [#]

Několikrát tlačítko překreslí mezi hodnotami aktivního a normálního vzhledu.

invoke() [#]

Zavolá příkaz spojený s tlačítkem.

select() [#]

Zaškrtne tlačítko, tzn. nastaví ho na hodnotu onvalue.

toggle() [#]

Přepne tlačítko.


Přeložil a upravil - Blujacker, Pavel Kosina - Copyright © 2006 TkinterCZ - GNU Free Documentation License 1.2