Úvod do Tkinter - Okna pro jazyk Python - Postavené na základech 'An Introduction to Tkinter'

Tkinter - Spinbox - Přepínací seznam

(nové v Tk 8.4) Udělátko Spinbox je varianta udělátka Entry, které může být použito k vybrání čísla z nějakého intervalu.

Kdy použít Přepínací seznam

Udělátko Přepínací seznam se obvykle používá v situacích, kdy potřebujete, aby uživatel mohl vybrat číslo z nějakého intervalu.

Pojetí

Přepínací seznam je velmi podobný udělátku Entry. Hlavní rozdíl je, že zde můžete specifikovat, které hodnoty jsou povolené použitím parametrů from, to anebo value.

from Tkinter import *

master = Tk()

w = Spinbox(master, from_=0, to=10)
w.pack()

mainloop()


Pomocí n-tice můžete přesně specifikovat hodnoty, které se v přepínacím seznamu objevovat.

w = Spinbox(values=(1, 2, 4, 8))
w.pack()

Referenční příručka

Spinbox(master=None, **options) (class) [#]

Udělátko přepínací seznam.

master
Rodičovské udělátko.
**options
Parametry udělátka. Metoda config obsahuje všechny dostupné parametry pro toto udělátko.

bbox(index) [#]

Vrací ohraničující obdélník daného znaku.

config(**options) [#]

Změní jeden nebo více parametrů udělátka. Jestliže zavoláte tuto metodu bez parametru, vrátí slovník se všemi již danými parametry.

**options
Parametry udělátka.
activebackground=
Standardní nastavení záleží na systému. (activeBackground/Background)
background=
Standardní nastavení záleží na systému. (background/Background)
bd=
Stejné jako borderwidth.
bg=
Stejné jako background.
borderwidth=
Šířka okraje. Standardní nastavení záleží na systému, ale obvykle je to několik pixelů. (borderWidth/BorderWidth)
buttonbackground=
Barva pozadí tlačítka. Standardní nastavení záleží na systému. (Button.background/Background)
buttoncursor=
Kurzor, který se objeví, když se myš přesune nad tlačítka přepínacího seznamu. Tento parametr nemá standardní nastavení. (Button.cursor/Cursor)
buttondownrelief=
Okrasa okraje horního tlačítka. Standardní nastavení je RAISED. (Button.relief/Relief)
buttonuprelief=
Okrasa okraje dolního tlačítka. Standardní nastavení je RAISED. (Button.relief/Relief)
command=
Funkce, která se zavolá když uživatel zmáčkne tlačítko. Tento parametr nemá standardní nastavení. (command/Command)
cursor=
Kurzor který se objeví, když se myš dostane nad vstup. Standardní nastavení je klasický vkládací kurzor. (obvykle XTERM). (cursor/Cursor)
disabledbackground=
Barva pozadí, které se zobrazí, když je přepínací seznam DISABLED. Standardní nastavení záleží na systému. (disabledBackground/DisabledBackground)
disabledforeground=
Barva textu, když je udělátko ve stavu DISABLED. Standardní nastavení záleží na systému. (disabledForeground/DisabledForeground)
exportselection=
Standardní nastavení je True. (exportSelection/ExportSelection)
fg=
Stejné jako foreground.
font=
Typ písma, který se použije v udělátku. Standardní nastavení záleží na systému. (font/Font)
foreground=
Barva textu. Standardní nastavení záleží na systému. (foreground/Foreground)
format=
Formát řetězce. Tento parametr nemá standardní nastavení. (format/Format)
from=
Minimální hodnota. Používejte společně s parametrem to.

Upozornění: from je klíčové slovo Pythona, takže musíte přidat podtržítko. (from_). (from/From)
highlightbackground=
Standardní nastavení záleží na systému. (highlightBackground/HighlightBackground)
highlightcolor=
Standardní nastavení záleží na systému. (highlightColor/HighlightColor)
highlightthickness=
Tento parametr nemá standardní nastavení. (highlightThickness/HighlightThickness)
increment=
Standardní nastavení je 1.0. (increment/Increment)
insertbackground=
Barva vkládacího kurzoru. (insertBackground/Foreground)
insertborderwidth=
Šířka okraje kurzoru. Je-li nastaven na nenulovou hodnotu, je kurzor vykreslen stylem RAISED.  (insertBorderWidth/BorderWidth)
insertofftime=
Společně s insertontime ovlivňují rychlost blikání vkládacího kurzoru. Obě hodnoty vkládejte v milisekundách. (insertOffTime/OffTime)
insertontime=
Podívejte se na insertofftime. (insertOnTime/OnTime)
insertwidth=
Šířka vkládacího kurzoru. Obvykle jeden nebo dva pixely. (insertWidth/InsertWidth)
invalidcommand=
Tento parametr nemá standardní nastavení. (invalidCommand/InvalidCommand)
invcmd=
Stejné jako invalidcommand.
justify=
Standardní nastavení je LEFT. (justify/Justify)
readonlybackground=
Standardní nastavení záleží na systému. (readonlyBackground/ReadonlyBackground)
relief=
Standardní nastavení je SUNKEN. (relief/Relief)
selectbackground=
Standardní nastavení záleží na systému. (selectBackground/Foreground)
selectborderwidth=
Tento parametr nemá standardní nastavení. (selectBorderWidth/BorderWidth)
selectforeground=
Standardní nastavení záleží na systému. (selectForeground/Background)
state=
Použijte jedno z NORMAL, DISABLED nebo "readonly". Standardní nastavení je NORMAL. (state/State)
takefocus=
Indikuje, že uživatel může použít klávesu Tab k přesunu na toto udělátko. Standardně má hodnotu prázdného řetězce, což znamená, že udělátko přepínací seznam může mít focus jen když má nějaké klávesnicové vazby. (takeFocus/TakeFocus)
textvariable=
Tento parametr nemá standardní nastavení. (textVariable/Variable)
to=
Podívejte se na from. (to/To)
validate=
Standardní nastavení je NONE. (validate/Validate)
validatecommand=
Tento parametr nemá standardní nastavení. (validateCommand/ValidateCommand)
values=
N-tice obsahující hodnoty do přepínacího seznamu. Přepisuje from/to/increment. (values/Values)
vcmd=
Stejné jako validatecommand.
width=
Šířka udělátka v znakových jednotkách. Standardní nastavení je 20. (width/Width)
xscrollcommand=
Používá se k připojení horizontálního scrollbaru k udělátku. (xScrollCommand/ScrollCommand)

delete(first, last=None) [#]

Smaže jeden nebo více písmen z přepínacího seznamu.

get() [#]

Vrací aktuální obsah udělátka.

Vrací:
Obsah udělátka jako řetězec.

icursor(index) [#]

Posune vkládací kurzor na daný index.

index
Kam posunout vkládací kurzor.

identify(x, y) [#]

Identifikuje, která část udělátka se nachází na daných souřadnicích. 

Vrací:
Jedno z "none", "buttondown", "buttonup" nebo "entry".

index(index) [#]

Vrací číslo pozice odpovídající danému indexu.

index
Index.
Vrací:
Odpovídající číselný index.

insert(index, text) [#]

Vloží text na daný index. Použijte insert (INSERT, text)  k vložení textu na vkládací kurzor a insert (END, text) k vložení textu na konec přepínacího seznamu.

index
Kam vložit text.
string
Text, který se vloží na zadanou pozici.

invoke(element) [#]

Vyvolá tlačítko spiboxu.

element
Jaké tlačítko vyvolat. Musí být buď "buttonup" nebo "buttondown".

scan_dragto(x) [#]

Sets the scanning anchor for fast horizontal scrolling to the given mouse coordinate.

x
Horizontální pozice myši.

scan_mark(x) [#]

Scrolls the widget contents sideways according to the given mouse coordinate. The text is moved 10 times the distance between the scanning anchor and the new position.

x
Horizontální pozice myši.

selection_adjust(index) [#]

Nastaví výběr tak, aby zahrnoval také daný znak. Pokud je index již vybrán, nemá žádný efekt.

index
Index.

selection_clear() [#]

Odstraní výběr.

selection_element(element=None) [#]

Dá focus danému elementu. Jestliže je tato metoda volána bez parametru, vrací část udělátka s focusem.