Úvod do Tkinter - Okna pro jazyk Python - Postavené na základech 'An Introduction to Tkinter'

Tkinter - Message

Udělátko Message (Zpráva) je varianta udělátka Label vytvořená pro zobrazení víceřádkových zpráv. Zpráva může zalomit text a přizpůsobit šířku velikosti textu.

Kdy použít udělátko Message:

Toto udělátko může být využito k zobrazení krátkých textových zpráv v jednom druhu písma. Můžete samozřejmě použít udělátko Label. Jestliže potřebujete zobrazit text ve vícero druhách, použijte udělátko Text.

Pojetí

K vytvoření Zprávy musíte pouze určit textový řetězec do udělátka. Jestliže je to potřeba, udělátko automaticky zalomí text do řádků.

# -*- coding: utf-8 -*-
from Tkinter import *

okno = Tk()

w = Message(okno, text=u"Toto je zpráva")
w.pack()

mainloop()Když neurčíte nic kromě textu, udělátko samo zalomí text. Když se tomuto chování chcete vyhnout, určete parametr width:

# -*- coding: utf-8 -*-
from Tkinter import *

okno = Tk()

w = Message(okno, text=u"Toto je relativně dlouhá zpráva",width=50)
w.pack()

mainloop()Referenční příručka

Message(master=None, **options) (class) [#]

Více řádková zpráva.

master
Rodičovské udělátko
**options
Parametry udělátka, Podívej se na metodu config pro všechny dostupné parametry.
config(**options) [#]

Upraví jeden nebo více parametrů udělátka. Když nejsou parametry dány, tato metoda vrací seznam již všech daných parametrů.

**options
Parametry udělátka.
anchor=
Tento parametr určuje, kde se zpráva vykreslí. Používejte parametry N, NE, E, SE, S, SW, W, NW nebo CENTER. Standardní nastavení je CENTER.
aspect=
Standardní nastavení je 150, což znamená, že zpráva bude o 50% širší než vyšší. Když je dán parametr width, tento parametr je ignorován. (aspect/Aspect)
background=
Barva pozadí zprávy. Standardní nastavení závisí na systému. (background/Background)
bg=
Stejné jako background.
borderwidth=
Šířka okraje. Standardní nastavení je 2 pixely. (borderWidth/BorderWidth)
bd=
Stejné jako borderwidth.
cursor=
Jaký kurzor použít, když se myš nachází nad tlačítkem. Standardní nastavení závisí na systému. (cursor/Cursor)
font=
Druh písma použitého ve zprávě. Standardní nastavení závisí na systému. (font/Font)
foreground=
Barva písma. Standardní nastavení závisí na systému. (foreground/Foreground)
fg=
Stejné jako foreground.
highlightbackground=
Jaká barva se použije na zvýraznění okraje, když zpráva nebude mít focus. Standardní nastavení záleží na systému. (highlightBackground/HighlightBackground)
highlightcolor=
Jaká barva se použije na zvýraznění okraje, když zpráva bude mít focus. Standardní nastavení záleží na systému. (highlightColor/HighlightColor)
highlightthickness=
Šířka zvýrazněného okraje. Standardní nastavení záleží na systému (obvykle jeden nebo dva pixely). (highlightThickness/HighlightThickness)
justify=
Definuje na jakou stranu zarovnat řádky. Používejte parametry LEFT, RIGHT nebo CENTER. Standartní nastavení je LEFT. (justify/Justify)
padx=
Horizntální vycpávka mezi okrajem a obsahem udělátka. Standardní nastavení je -1 (bez vycpávky). (padX/Pad)
pady=
Vertikální vycpávka mezi okrajem a obsahem udělátka. Standardní nastavení je -1 (bez vycpávky). (padY/Pad)
relief=
Okrasa okraje. Standartní nastavení he FLAT. Další možné parametry jsou SUNKEN, RAISED, GROOVE a RIDGE. (relief/Relief)
takefocus=
Jestliže je tento parametr nastaven na true, udělátko přijímá focus klávesou Tab. (takeFocus/TakeFocus)
text=
Text zprávy. (text/Text)
textvariable=
Spojí Tkinterovskou proměnou (obvykle StringVar) se zprávou. Jesliže se proměnná změní, zpráva se automaticky změní. (textVariable/Variable)
width=
Šířka udělátka v textových jednotkách. Jestliže je tento parametr vynechán, udělátko přizpůsobí svoji šířku založenou na parametru aspect. (width/Width)

Přeložil a upravil - Jakub Vojáček - Copyright © 2006 TkinterCZ - GNU Free Documentation License 1.2